Uw privacy bij Intra Extra

Volgens de Algemene Verordening  Gegevensverzameling (AVG) zijn wij verwerker en verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens.  Deze verordening is een uitbreiding van de patiëntenwet (2002) die uw rechten duidelijk afbakent. We lichten hier toe welke gegevens we nodig hebben, welke onze plichten zijn en welke uw rechten als gebruiker. 

Wij werken niet met accounts en paswoorden voor cliënten omdat wij uw medische gegevens maximaal willen afschermen. U of derden kunnen dus niet via een inlogpagina toegang tot uw dossier krijgen.

De aanmelding gebeurt via een SSL verbinding, het websiteadres krijgt de extensie https en/of kleurt groen. Dit is het bewijs dat u wel degelijk bij Intra Extra bent en niet bij een malafide website die uw gegevens wil bemachtigen (phishing). Deze privacy regels zijn van toepassing op de vestigingen te Sint-Truiden, Diest en Aarschot.

1) Welke gegevens verwerken wij?

Op de aanmeldingspagina vragen wij uw persoonsgegevens zoals naam, voornaam, en geboortedatum. De leeftijd is belangrijk om te weten of  de therapie voor een kind, volwassene of oudere is omdat er hiervoor verschillende therapeuten en behandelingen zijn. Uw telefoonnummer hebben we nodig om de afspraak snel te kunnen vastleggen. 

Uw adres gebruiken wij als aanvulling voor uw cliëntendossier dat we raadplegen tijdens de consultaties, bij overlegmomenten tussen therapeuten onderling en het vormt de basis voor verwijsbrieven, attesten en dergelijke. Bij een crisis kan het gebeuren dat wij de hulpdiensten moeten inschakelen en daarvoor zijn uw adres en telefoonnummer absoluut nodig. Het is niet mogelijk om aan te melden zonder deze gegevens. 

De inhoud van uw dossier is 100% vertrouwelijk en geven wij enkel door aan derden (zoals huisarts) mits uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

2) Gegevens aanpassen of verwijderen

U kan niet vragen om uw gegevens of het dossier te verwijderen omdat het een essentiële informatiebron is voor de werking van de therapeut.  Zonder dossier komt de werking en de kwaliteit van de hulpverlening in het gedrang.  

U kan een kopie van uw volledig dossier opvragen en indien nodig persoonsgegevens zoals het adres laten aanpassen. Het dossier kan u op papier ontvangen of in een PDF document op een gegevensdrager zoals een geheugenkaart of USB stick.

De medische inhoud passen wij uiteraard niet aan omdat dit de beroepskennis en de deontologie van de psycholoog aangaat. U kan maw niet zomaar vragen om de diagnose ‘burnout’ te laten aanpassen naar ‘hyperkinetisch’ bvb.  Uw dossier is in vaktaal geschreven en we raden u dan ook aan om het samen met een gekwalificeerde hulpverlener door te nemen ipv zelf (verkeerde) conclusies te trekken.

3) Hoe versturen wij de gegevens?

In eerste instantie bezorgen wij de gegevens per brief. Informatie aan collega zorgverstrekkers, artsen en instellingen  gebeurt enkel electronisch wanneer dit kan via een beveiligd electronisch programma.  Wij versturen geen informatie via mail, de therapeuten werken niet met een eigen mailprogramma.  Mails worden verstuurd vanuit het electronisch patiëntendossier ‘Liam’, een beheerssoftware die speciaal ontwikkeld is door en voor psychologen.

4) Wat zijn de verwerkingsdoelen bij Intra Extra?

De verwerking van persoonsgegevens van cliënten bij Intra Extra heeft één of meer van de volgende doeleinden voor ogen:

  • cliëntenzorg: het verrichten van preventieve zorg of het stellen van een diagnose, het verstrekken van (paramedische en sociale) zorg of behandelingen aan de betrokkene of het beheer van de gezondheidsdiensten, in het belang van de betrokkene.
  • cliëntenadministratie: het opvolgen van de  behandeling van cliënten.
  • zorgkwaliteit: verzameling en verwerking van alle gegevens met betrekking tot paramedische, diagnostische en therapeutische praktijken toegediend aan de cliënt met als doel de zorgkwaliteit te verbeteren.
  • wetenschappelijke registratie: de registratie van (medische) persoonsgegevens die een epidemiologisch, wetenschappelijk en/of beheersmatig karakter hebben met het oog op doelstellingen over research, onderwijs of objectieven, opgelegd door de federale of regionale overheden.

5) Wie mag persoonsgegevens ontvangen ?

In het kader van terugbetaling/ziekteverlof zijn volgende partijen gerechtigd om persoonsgegevens (geen inhoud van uw dossier!) van cliënten te verkrijgen:

  • verzekeringsinstellingen zoals mutualiteiten voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de cliënt.
  • rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de patiënt.
  • betrokken cliënten of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van wat is bepaald binnen de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de cliënt.
  • overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn. 
  • andere instanties, voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de cliënt.
  • externe verwerkers, waarop wij een beroep doen voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens zijn opgenomen in het interne AVG dossier.

6) Over datalekken

Al onze data wordt bewaard op de hosting van Combell nv en valt dus volledig onder Belgisch/Europees recht en de AVG. In geval van verlies of ontvreemding van data zijn zowel de host als wij verplicht om dit aan u te melden. 

Tenslotte dit nog: veiligheid van gegevens is maar zo gegarandeerd als de zwakste schakel en dat is meestal de goedmenende gebruiker. Denk daarom goed na hoe u de gegevens invoert:

– Is de draadloze verbinding met een paswoord  beveiligd ?

– Waar komt uw informatie terecht nadat u ze opvraagt of download. Is dat een veilige plek waar niemand aan kan ? 

– Is uw computer wel beveiligd met een paswoord ?  Een goed paswoord ? 

– Bent u de enige met toegang tot de mappen en bestanden op uw opslagmedium ?

– Heeft u een cloud computing die conform de AVG werkt ? 

De therapeuten hebben zich schriftelijk geëngageerd om conform de GDPR te werken en o.a. bovenstaande punten na te leven. 

Als u hierover meer vragen heeft, mail ons op privacy@intra-extra.be

Klik hier voor ons coaching aanbod naar bedrijven.