Call us toll free: 0477/402.917
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Welke therapieën en begeleidingen bieden wij?

Hieronder vindt u een greep uit de meest courante begeleidingen en therapieën waarvoor u terecht kan in Sint-Truiden, Diest en Aarschot. Deze alfabetische lijst is niet beperkend en er zijn nog tal van andere mogelijkheden die niet vermeld worden. Wenst u meer te weten, dan is een eerste verkennend gesprek altijd mogelijk.

 


ACT

 

Wat?   ACT is een wetenschappelijk onderbouwde therapie (=evidence based) die net als mindfulness deel uitmaakt van de derde generatie gedragstherapieën. Deze therapievorm is directief en richt zich op het zelf ervaren van dingen eerder dan er over te praten. ACT helpt je met de aanvaarding van pijnlijke en stressvolle dingen in je leven waar je zelf geen controle of macht over hebt, en waar je dus zelf niets aan kan veranderen. Daarnaast helpt ACT je een zicht te krijgen op die dingen in het leven die werkelijk belangrijk voor je zijn (je levenswaarden) en daarnaar te handelen. Het doel is op die manier het leven rijker en zinvoller te maken.

Voor wie?    Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ACT werkzaam en efficiënt is bij een grote waaier aan psychische problemen zoals bijvoorbeeld angsten, stress en depressies. Daarnaast is ACT geschikt voor iedereen die zich meer bewust wil worden van zijn levenswaarden en daar ook naar wil leren handelen ondanks de aanwezigheid van pijnlijke gedachten en emoties die het leven naar deze waarden in de weg lijken te staan.

Hoe werkt het?   ACT is een ervaringsgerichte therapie. Naast praten laat de therapeut zijn cliënt vooral dingen ervaren aan de hand van mindfulness- of aandachtsoefeningen, beeldspraak en verhalen. Daarnaast worden ook psychische vaardigheden ingeoefend en kunnen er huiswerkoefeningen gegeven worden. Het is dus belangrijk om de geleerde vaardigheden ook tussen de sessies door thuis in te oefenen. Deze vaardigheden hebben als doel beter te leren omgaan met pijnlijke gedachten en gevoelens zodat deze minder invloed op jou en je gedragskeuzes hebben. Het doel is dus niet om pijnlijke gedachten en gevoelens kwijt te raken of te vermijden, maar wel er anders mee leren omgaan. Daarnaast helpt ACT je eveneens in het meer bewust worden wat écht belangrijk voor je is en dit als leidraad te gebruiken voor verdere gedragskeuzes in je leven.

 

terug naar overzicht

 


Autogene training

 

Wat?   Autogene training is een relaxatietechniek waarbij men via concentratie en voorstellingsvermogen zichzelf stapsgewijs in een diepe staat van ontspanning (lichamelijke en geestelijk) leert te brengen. Resultaat bekomt men enkel via training of oefening. Deze ontspanningsmethode werd voor het eerst beschreven door J.H. Schultz, prof. en arts neurologie-psychiatrie en psychotherapeut, 1932. Bij regelmatige toepassing zorgt autogene training voor lichamelijke en psychische veranderingen die de levenskwaliteit blijvend kunnen beïnvloeden. Het is bijgevolg een vorm van therapie, meer bepaald een vorm van lichaamsgerichte therapie.
Autogene training zorgt niet voor genezing; maar kan wel ondersteunend werken naast andere vormen van (medische) behandeling. Daarnaast helpt autogene training bij het bewust worden (mindfulness) van eigen lichaam, gedachten en emoties en heeft het een belangrijke preventieve functie. Wanneer men bewust is, kan men immers actie ondernemen tot verandering en anders met zijn moeilijkheden leren omgaan

Voor wie?   Naast een algemeen gevoel van welzijn en innerlijke rust heeft autogene training haar positief effect bewezen bij tal van lichamelijke en psychische klachten. Bij regelmatige en langdurige toepassing worden veranderingen vastgesteld in het autonome zenuwstelsel met als gevolg een vermindering van de spierspanning, daling van de hartslag en ademhalingsfrequentie en een normaliseren van de bloeddruk. We zien eveneens een verbetering van het concentratievermogen, de slaap, het immuunsysteem en een positieve invloed op allerlei psychosomatische klachten waar geen medische oplossing voor handen is. Denk hierbij aan spanningsgerelateerde maag- en darmklachten zoals spastisch colon, ziekte van crohn, irritable bowel, hoofdpijnen en rugpijnen. Op psychisch vlak kan autogene training helpend zijn bij stress, (faal)angst, paniek, hyperventilatie, depressie, slaapproblemen, het leren loslaten van spanningsinducerende gedachten en emoties, het winnen van zelfvertrouwen, …

Hoe werkt het?   Autogene training bestaat uit 12 stappen (oefeningen) die in individuele sessies worden aangeleerd. Het tempo waarop deze stappen worden aangeleerd varieert al naargelang de hulpvraag van de cliënt. Het is uiterst belangrijk dat de aangeleerde stappen tussen de sessies door thuis worden ingeoefend. Zonder extra oefening thuis zal het beoogde resultaat niet bereikt worden. Het uitvoeren van een oefening neemt een 15-tal minuten in beslag.

 

terug naar overzicht

 


 

Gedragstherapie

 

Wat?    Gedragstherapie is één van de hoofdstromingen binnen de psychotherapie die klachten benadert vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Gedragstherapie gaat ervan uit dat onze manier van denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis. Men vertrekt van het huidig functioneren van de cliënt. Om dit functioneren te verbeteren, wordt er ingegrepen op zowel het denken als het gedrag van de cliënt. In de relatie tussen cliënt en therapeut staat samenwerken centraal, beslissingen worden samen genomen. Gedragstherapie is doelgericht, gestructureerd en kortdurend van opzet.

Voor wie?    Gedragstherapie is een effectieve behandeling voor een breed scala aan psychische klachten, zoals angstklachten, paniekaanvallen, fobieën, hyperventilatie, smetvrees, piekeren, depressieve klachten, eetstoornissen, dwang, identiteitsproblemen, burn-out, psychosomatische klachten, hypochondrie, seksuele stoornissen, slaapproblemen, spanningshoofdpijn en -spierpijn, posttraumatische stressstoornis, psychotische stoornissen, persoonlijke levensproblemen en arbeidsgerelateerde problemen. Gedragstherapie richt zich zowel op volwassenen als op kinderen en jongeren. Naast individuele gedragstherapie bestaat de mogelijkheid van koppeltherapie, gezinstherapie en groepstherapie.

Hoe werkt het?     De nadruk van de therapie ligt op het wijzigen van denkpatronen en gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Negatieve gedachten worden onder de loep genomen en er worden alternatieven aangereikt en ingeoefend. Gewenst gedrag en oefeningen om klachten te verminderen worden aangeleerd en ingeoefend. Situaties die men vermijdt, worden samen met de therapeut opgezocht. Daarnaast schenkt de gedragstherapeut veel aandacht aan de gezonde aspecten van het functioneren. Hierdoor krijgt men weer greep op allerlei situaties en neemt het zelfvertrouwen toe. De wijze waarop men succesvol en effectief kan handelen, wordt versterkt en uitgebreid en dit betekent een versterking van de eigen persoonlijkheid.

 

terug naar overzicht

 


 

Gezins – en ouderbegeleiding

 

Wat?    Tijdens de gezins- of ouderbegeleiding voert de therapeut gesprekken met de ouder(s) en de jongere of enkel met ouder(s) in functie van de opvoeding van de kinderen. Bedoeling is inzicht te verwerven in het gedrag van de jongere en het gezinsfunctioneren om vervolgens op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor de moeilijkheden in het gezin. Het uiteindelijke doel is een verbetering van het gezinsfunctioneren.

Voor wie?    Voor ouders die vragen hebben bij het opvoeden van hun kinderen o.a. ten gevolge van gedrags- of emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme spectrumstoornissen, …) enz. De therapeut biedt eveneens ondersteuning en begeleiding aan ouders die een vastgestelde beperking bij hun kind moeilijk kunnen verwerken, niet weten hoe er best mee om gaan, of aan gezinnen die moeilijkheden ondervinden in de communicatie en interactie met elkaar. Dit laatste kan door een specifieke situatie waarin het gezin zich bevindt, door iets dat het gezin heeft meegemaakt of door een mogelijke kindproblematiek.

Hoe werkt het?    De gezins- en ouderbegeleidingen vinden plaats op het praktijkadres. Eerst zal het probleem duidelijk in kaart gebracht worden, door bijvoorbeeld het gebruik van registratie- en observatieformulieren. Eventueel kan een thuisobservatie plaatsvinden, waardoor de therapeut een beter zicht krijgt op de moeilijkheden en deze gegevens integreert in de verdere begeleiding van het gezin. De therapeut verstrekt informatie en advies over de waargenomen emotionele en gedragsmoeilijkheden (=psycho-educatie) aan de ouders en/of het kind. Op die manier worden hun inzichten in de mogelijkheden en beperkingen sterker. Daarnaast kan psycho-educatie ondersteunen bij het verwerken van de problematiek en het ontdekken van krachtbronnen (sterktes) in het gezin om nieuwe vaardigheden aan te leren. Opvoedingsvragen komen aan bod en worden uitgediept aan de hand van concrete situaties en de aanpak van de ouders. Vervolgens zoekt men samen naar een aanpak die werkt, rekening houdend met het unieke karakter van elk gezin. Indien nodig werkt men ook samen aan verbetering van de communicatie en interactie tussen de gezinsleden. Hiervoor gebruikt de therapeut soms huiswerkopdrachten.

De duur van de begeleiding is afhankelijk van de ernst en aard van de moeilijkheden.

 

terug naar overzicht

 


 

Kinderpsychotherapie, oplossingsgericht

 

Wat?    In de oplossingsgerichte kinderpsychotherapie krijgt het kind of de jongere een centrale en actieve rol in zijn therapeutische begeleiding. De therapeut zoekt hierbij in de eerste plaats naar mogelijke oplossingen voor de emotionele en/of gedragsmoeilijkheden waarvoor het kind, de jongere of de ouders hulp zoeken. De therapeut brengt vervolgens de sterktes (hulpbronnen) die bij de verschillende partijen aanwezig zijn in kaart. Nadien worden deze hulpbronnen gebruikt om het gewenste resultaat te bereiken.

Voor wie?    Kinderen en jongeren vanaf 6 jaar tot jongvolwassen leeftijd komen in aanmerking voor oplossingsgerichte kinderpsychotherapie. Men kan in begeleiding komen voor zeer uiteenlopende redenen. Het kind of de jongere kan last hebben van emotionele problemen zoals angst of faalangst, piekeren en somberheid of een onverwerkte traumatische ervaring. Er kunnen ook gedragsmoeilijkheden zijn zoals woedeaanvallen, liegen, pesten, contact- of omgangsproblemen met leeftijdsgenoten. Oplossingsgerichte therapie kan ook helpen bij het omgaan met probleemgewoontes, lichamelijke klachten en slaapproblemen.

Bij ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD of autisme spectrumstoornissen) is oplossingsgerichte therapie een zinvolle manier om de mogelijkheden en beperkingen bij het kind en de omgeving in kaart te brengen.

Hoe werkt het?    Samen met het kind, de jongere en eventueel de ouders, worden de doelstellingen van de therapie bepaald. Om tot een haalbare oplossing te komen brengen we eerst de mogelijkheden en beperkingen van het kind, de jongere en hun omgeving, in kaart. Samen zoeken we sterktes (hulpbronnen) van het kind, de jongere en de omgeving door expliciete aandacht te geven aan die momenten en situaties waarin het probleemgedrag minder of niet voor komt (=uitzondering op het probleemgedrag). Hieruit haalt de therapeut handvaten voor mogelijke oplossingen. Naargelang de leeftijd van het kind en de aard van het probleem gebruikt de therapeut spelmateriaal, ontspanningstechnieken, metaforen en verhalen, cognitieve oplossingsgerichte therapie of hypnotherapie.

 

terug naar overzicht

 


 

Korte oplossingsgerichte psychotherapie

 

Wat?    Deze vorm van gesprekstherapie werd ontwikkeld door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg en hun collega’s van het Brief Therapy Center in Milwaukee (V.S.). Oplossingsgerichte therapie is een wetenschappelijk gefundeerde en erkende therapierichting. De nadruk ligt op de oplossingen en niet op het uitdiepen van de moeilijkheden. Uiteraard heeft de oplossingsgerichte therapeut oog voor de moeilijkheden van de cliënt. Terzelfdertijd helpt de therapeut de aandacht van de cliënt te richten op wat deze in de plaats van zijn moeilijkheden wil, hoe zijn leven eruit ziet zonder de problemen. Op deze manier bereikt de cliënt sneller zijn gewenst en realistisch doel. Vandaar spreekt men vaak van korte therapie, dit ‘kort’ is een logisch gevolg van deze efficiënte werkwijze.

Voor wie?     Er zijn geen contra-indicaties. De oplossingsgerichte therapie is bruikbaar bij volwassenen, kinderen, ouderen, gezinnen en koppels. Uit onderzoek blijkt dat de bekomen resultaten even effectief zijn dan de probleemgerichte benaderingen (zoals psycho-analytische therapie, gedragstherapie, …); de cliënt bereikt echter sneller het gewenste resultaat.

Hoe werkt het?     Motivatie, toekomstgerichtheid, creativiteit en uitzonderingen op de regel zijn in menselijke situaties veel krachtiger factoren bij veranderingsprocessen dan het manipuleren van oorzaken. De veronderstelling dat men alleen tot een oplossing kan komen via het achterhalen van de oorzaak van een probleem leidt tot onnodige omwegen of dwaalwegen. Verschillende oplossingen kunnen bij eenzelfde probleem van toepassing zijn, afhankelijk van de unieke context en individuele waarden van de cliënt. De blik van de probleemgeoriënteerde hulpverlener is gericht op: wat is er mis, wat werkt er niet en wat is de oorzaak? De oplossingsgerichte hulpverlener stelt andere vragen: wat gaat er goed, wat werkt er wel en wat kan bijdragen tot een (deel)oplossing?. Hij richt zich op een reële manier op competenties en bekwaamheden van zijn cliënt. Hij kijkt vooral naar wat zijn cliënt reeds doet en naar wat er wel werkt op weg naar zijn doelen. Centraal staan het exploreren van de haalbare doelen en het in kleine stappen daar naar toe werken.

De focus ligt op oplossingen (niet problemen), de toekomst (niet het verleden) en wat er goed gaat (in plaats van wat er verkeerd gaat). Dit leidt tot een positieve en pragmatische manier van werken zowel met individuen als met organisaties.

 

terug naar overzicht

 


 

Mindfulness

 

Wat?    Mindfulness of opmerkzaamheid verwijst naar het op een bepaalde manier omgaan met je aandacht. Mindfulness betekent dat je je aandacht richt op het nu, op je huidige ervaring, gedachten, gewaarwordingen en gevoelens. Hierbij ben je steeds vriendelijk voor jezelf; dit betekent dat je een onderzoekende en aanvaardende houding aanneemt ten aanzien van jezelf waarbij je jezelf niet beoordeelt. De techniek kent haar oorsprong in Boedhistische meditatiepraktijken. Recent wordt ze ook hier klinisch toegepast in de vorm van Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). MBCT is gebaseerd op het Mindfulness-Based Stress Reduction programma van Jon Kabat-Zinn en elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Recent onderzoek bij mensen met terugkerende depressieve episodes (het gaat hierbij om cliënten die minstens 3 depressieve episodes achter de rug hadden) toont aan dat mensen die MBCT volgden minder terugval vertonen in hun depressie.

Voor wie?     Mindfulness kan verlichting bieden bij die problematieken waar er in de medische wereld en psychotherapie geen pasklare oplossing voorhanden is. Mindfulness helpt je hierbij vooral vriendelijker te zijn voor je zelf, aandacht te hebben voor het nu, en beter om te gaan met pijnlijke gevoelens, gedachten en ervaringen. Mindfulness technieken worden niet aangeleerd in de acute fase van je depressie of angst, doch wel in de herstelfase.
Mindfulness is doeltreffend bij :
- terugkerende depressies, angsten, stressgebonden klachten
- aanhoudende vermoeidheid en slaapstoornissen
- allerlei chronische pijnklachten
- lichamelijke aandoeningen zoals kanker, MS, hartziekten, …

Hoe werkt het?     Mindfulness biedt geen pasklare oplossing voor terugkerende problemen en moeilijke episodes in je leven. Het helpt je echter wel je beter bewust te worden van je eigen negatieve denkinhouden die depressie, angst, spanning, … induceren. Hierdoor ben je ook in staat er anders mee om te gaan. Door je te oefenen in opmerkzaamheid of mindfulness laat je je op termijn minder door je negatieve denkinhouden en gevoelens in beslag nemen. Het maakt je bewust van zulke denkinhouden en gevoelens, waardoor je ook de keuze krijgt er anders mee om te gaan. Mindfulness leert je dus gedachten, gevoelens en ervaringen herkennen en leert je er aanvaardender mee om te gaan. Je trainen in mindfulness zorgt er niet voor dat de onprettige gevoelens en pijn verdwijnen; het maakt je echter wel sterker om ze te dragen en er mee om te gaan.

 

terug naar overzicht

 


 

Psychotherapie

 

Wat?    Psychotherapie is een vorm van behandeling voor allerlei klachten van psychische, sociale of relationele aard. Voorbeelden van zulke klachten zijn angstgevoelens, stress, depressieve gevoelens of ook relatiemoeilijkheden. Psychotherapie verloopt volgens een welbepaald denkkader en kan zowel individueel, in koppel als in groep gebeuren, afhankelijk van de hulpvraag. Er bestaan verschillende psychotherapeutische denkkaders. Binnen intra-extra hanteren wij het korte oplossingsgerichte en het gedragstherapeutische denkkader. Waar nodig werken wij aanvullend met lichaamsgerichte therapieën zoals bijv. relaxatietherapie, mindfulness of emdr. Let wel: een psychotherapeut geeft je geen kant-en-klare oplossing voor je hulpvraag, maar gaat samen met jou op zoek naar de beste manier om je moeilijkheden aan te pakken of je zelfredzaamheid te verhogen.
Onze psychotherapeuten zijn hierbij actieve gesprekspartners.

Voor wie?    Iedereen die een hulpvraag heeft van psychische, sociale of relationele aard en bereid is om samen met de psychotherapeut zijn moeilijkheden aan te pakken, komt in aanmerking voor psychotherapie

Hoe werkt het?     In een eerste gesprek (intakegesprek) tracht de psychotherapeut een zicht te krijgen op de hulpvraag die de cliënt of zijn omgeving stelt. Indien nodig kan er een psychologisch testonderzoek (psychodiagnostiek) worden voorgesteld om mogelijkheden en beperkingen op intellectueel, cognitief en/of persoonlijk vlak in kaart te brengen of om een diagnose duidelijker te stellen.

Vervolgens gaat de psychotherapeut samen met de cliënt op zoek naar mogelijke oplossingen voor zijn hulpvraag. Hierbij wordt het tempo van de cliënt gevolgd. Het is dan ook onmogelijk om de duur van een therapie op voorhand vast te leggen. Soms volstaat één gesprek, soms is echter een langere begeleiding aangewezen. De frequentie van psychotherapeutische gesprekken is eveneens individueel verschillend. Binnen intra-extra streven wij ernaar cliënten in een 10 tot 15-tal gesprekken weer op eigen kracht verder door het leven te laten gaan.

 

terug naar overzicht

 


 

Relatietherapie

 

Wat?   Relatietherapie is een vorm van psychotherapie voor allerlei klachten of moeilijkheden van relationele aard. Relatietherapie verloopt volgens een welbepaald denkkader en kan zowel in koppel als individueel gebeuren, afhankelijk van de hulpvraag en de wens van de cliënt. De focus ligt echter steeds op het relationele functioneren. Let wel: werken aan een relatie met slechts één van beide partners brengt onvermijdelijk ook veranderingen met zich mee voor de ander partner. Er bestaan verschillende psychotherapeutische denkkaders om aan relationele moeilijkheden te werken. Binnen intra-extra hanteren wij het korte oplossingsgerichte en het gedragstherapeutische denkkader. Een psychotherapeut geeft geen kant-en-klare oplossing, maar gaat samen met het koppel of de cliënt op zoek naar de beste manier om de moeilijkheden aan te pakken. Onze psychotherapeuten zijn hierbij actieve gesprekspartners.

Voor wie?     Elk koppel of iedereen die een hulpvraag heeft van relationele aard en bereid is om samen met de psychotherapeut zijn relatie kritisch te bekijken en aan de moeilijkheden te werken, komt in aanmerking voor relatietherapie

Hoe werkt het?     In een eerste gesprek (intakegesprek) tracht de psychotherapeut een zicht te krijgen op de hulpvraag die het koppel of de cliënt stelt. Vervolgens gaat de psychotherapeut samen met de cliënt(en) op zoek naar mogelijke oplossingen voor deze hulpvraag. Hierbij wordt het tempo van de cliënt(en) gevolgd. Het is dan ook onmogelijk om de duur van een therapie op voorhand vast te leggen. Soms volstaat één gesprek, soms is echter een langere begeleiding aangewezen. De frequentie van psychotherapeutische gesprekken is eveneens individueel verschillend. Binnen intra-extra streven wij ernaar cliënten in een 10 tot 15-tal gesprekken weer op eigen kracht verder door het leven te laten gaan.

 

terug naar overzicht

 


 

Rouwverwerking bij kinderen, jongeren en gezinnen

 

Wat?    Bij het verlies van een dierbare persoon, is het evenwicht in het leven van de nabestaanden vaak zoek. Om dit evenwicht te herstellen komen tijdens het rouwverwerkingsproces verschillende rouwtaken (al dan niet in deze volgorde) aan bod. Enkele voorbeelden van zo’n rouwtaken zijn: het aanvaarden van de werkelijkheid van het verlies, het verwerken van de pijn, het aanpassen aan een leven waarin de overledene ontbreekt, de overledene emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven.

Voor wie?     Voor kinderen, jongeren en hun gezin die een dierbare persoon hebben verloren door de dood

Hoe werkt het?     Naargelang de specifieke hulpvraag kan er gekozen worden voor individuele gesprekken of therapeutische sessies waarbij er tijd en ruimte wordt gemaakt voor het samen doorwerken van de verschillende rouwtaken. Afhankelijk van onder andere de leeftijd, kan de therapeut hierbij hulpmiddelen gebruiken zoals tekeningen, verhalen, het maken van een houvastdoos, enz. Naast individuele gesprekken zijn er ook gezinssessies mogelijk waarbij het ‘therapeutisch spel voor verliesverwerking’ kan worden gespeeld. Hier zijn de centrale doelen contact maken met het verlies op een drempelverlagende wijze en de onderlinge communicatie binnen het gezin stimuleren.

 

terug naar overzicht

 


 

Speltherapie

 

Wat?    Speltherapie is een vorm van psychotherapie waarin men spel als communicatiemiddel aanwendt tussen kind en therapeut. Spelen is net als spreken, het is een taal die kinderen goed beheersen. Het doel is om -vertrekkende vanuit de krachten van het kind- zijn belevingswereld te verruimen opdat het kind zich verder positief kan ontplooien. Spel is immers een belangrijke voorwaarde tot emotionele groei en ontwikkeling.

Voor wie?    Speltherapie is voornamelijk geschikt voor kinderen van 3 tot 12 jaar. De problematieken die voor speltherapie in aanmerking komen, zijn heel divers: het kan gaan van gedrags- en emotionele problemen, traumatische gebeurtenissen, ASS, … tot sociale problemen

Hoe werkt het?    Kinderen kunnen vaak moeilijk verwoorden wat ze denken en hoe ze zich voelen. Hun woordenschat is te beperkt of ze begrijpen de link tussen gevoelens, gedachten en gedragingen nog niet goed. Kinderen tonen, naast in hun gedrag, veelal in spel hoe ze functioneren, wat hen bezighoudt en hoe ze zichzelf en de wereld rondom zich beleven. In de spelkamer krijgt het kind de mogelijkheid om aan de hand van allerlei speelgoed te tonen wie hij is, inclusief zijn innerlijke sterktes en zwaktes.

De therapeut bouwt een vertrouwensrelatie op met het kind, om van daaruit mee op ontdekkingsreis te gaan om de leefwereld van het kind beter te begrijpen. De therapeut volgt het kind in zijn spel, verwoordt wat er gebeurt, stuurt bij waar nodig en brengt nieuwe cognitieve en sociale inzichten aan het licht. Via spel krijgt het kind de mogelijkheid om zijn gevoelens te uiten en te verwerken, met verschillende gedragingen te experimenteren en nieuwe ervaringen op te doen. Zo krijgt het kind meer greep op zijn eigen gedachten, gevoelens en gedragingen en kan er verandering op gang komen.

 

terug naar overzicht

 


 

Testonderzoek: belevingsonderzoek bij kinderen

 

Wat?    Belevingsonderzoek bestaat uit psychologische testen waaruit kan afgeleid worden hoe kinderen in het leven staan; hoe zij zichzelf en de wereld rondom hen ervaren en hoe zij er betekenis aan geven.

Voor wie?    Belevingsonderzoek is geschikt voor elk kind, er zijn geen contra-indicaties. Het kan verheldering brengen bij allerlei hulpvragen en is een uiterst geschikt diagnostisch middel om te achterhalen wat er aan de hand is.

Hoe werkt het?    Aan de hand van observaties, vragenlijsten, projectief materiaal (tekeningen, verhaaltjes) en spel tracht de therapeut een zicht te krijgen op hoe het kind functioneert, welke thema’s het kind bezighouden en hoe het kind zichzelf presenteert. De therapeut observeert en interpreteert hetgeen het kind hem toont. De resultaten worden verwerkt en achteraf besproken. Ze kunnen helpen bij het formuleren van een gericht advies.

 

terug naar overzicht

 


 

Testonderzoek: IQ bepaling

 

Wat?    Bij een intelligentie-onderzoek worden testen afgenomen om de intellectuele mogelijkheden en beperkingen van een cliënt in kaart te brengen. Een intelligentie-onderzoek is dus ruimer dan het meten van een IQ-cijfer. Intelligentietesten zijn gestandaardiseerd. Dit betekent dat ze op een vastgelegde manier worden afgenomen en dat de testscores worden vergeleken met de scores van een normgroep leeftijdsgenoten. Zo komt men tot een objectief vergelijkend oordeel. Daarnaast wordt een intelligentieprofiel opgemaakt van de eigen intellectuele sterktes en zwaktes. Dit profiel kan duidelijkheid geven over de vaardigheden waarover een cliënt beschikt om zich aan te passen aan verschillende situaties in zijn dagelijks leven.

Voor wie?    Een intelligentie-onderzoek kan zowel bij kinderen, volwassenen als ouderen gebeuren. Voor de verschillende leeftijdsgroepen is er aangepast testmateriaal. Normen zijn beschikbaar voor leeftijden vanaf 4 tot 84 jaar. Een intelligentie-onderzoek kan afgenomen worden in het kader van diagnosestelling of bij vragen rond intellectuele capaciteiten en beperkingen (school, studies, werk, …). Belangrijk is wel dat er een duidelijke indicatie is om dit soort onderzoek uit te voeren; het is niet de bedoeling te ‘testen om te testen’.

Hoe werkt het?    Afhankelijk van de leeftijd en hulpvraag wordt bepaald welke intelligentietest het meest geschikt is. Een intelligentietest wordt individueel afgenomen en bestaat uit een aantal verbale subtesten (vaardigheden die met taal te maken hebben) en een aantal niet-verbale subtesten (doe-taken). De verschillende taken of subtesten meten een brede waaier aan intellectuele capaciteiten zoals aangeleerde kennis, verbaal begrip, probleemoplossende vaardigheden, visueel-ruimtelijke inzichten, snelheid van informatieverwerking en sociaal intellectuele capaciteiten. Na de testafname, scoring en interpretatie door de psycholoog volgt een uitgebreide verslaggeving en bespreking van de testscores.

 

terug naar overzicht

 


 

Testonderzoek: neuropsychologische testing

 

Wat?    Neuropsychologisch testonderzoek heeft als doel de cognitieve functies van het kind, de volwassene of de oudere cliënt in kaart te brengen. De resultaten worden zowel vergeleken met het eigen functioneren als met een normgroep leeftijdsgenoten. Op die manier verkrijgt men een objectief beeld van de cognitieve vaardigheden en beperkingen. Voorbeelden van cognitieve vaardigheden zijn aandachts- en concentratiefuncties, geheugenfuncties, mate van mentale flexibiliteit, planning- en organsiatievermogen, taal- en spraakvermogen. Een neuropsychologisch onderzoek bestaat uit de combinatie van een interview (met cliënt en/of omgeving), gedragsobservaties en psychologische testen waarin de eerder genoemde functies in kaart worden gebracht. Dit type onderzoek wordt vaak gecombineerd met een intelligentie-onderzoek.

Voor wie?    Een neuropsychologisch onderzoek kan uitgevoerd worden in het kader van een diagnosestelling (ADHD, autismespectrumstoornissen, hersenbeschadiging na ongeval of ziekte, dementie, …). Het kan eveneens gebruikt worden om de cognitieve sterktes en beperkingen in kaart te brengen. Op die manier geeft het een zicht op de aanpassingsvaardigheden waarover iemand beschikt in zijn dagdagelijks leven.

Hoe werkt het?    De therapeut stelt op basis van de leeftijd, klachten en hulpvraag een testbatterij samen. De duur van het testonderzoek is afhankelijk van de aard van de klachten en de uitgebreidheid van de hulpvraag. Na het testonderzoek wordt een uitgebreid verslag afgeleverd en worden de resultaten besproken. Op basis van de testresultaten wordt er verder advies naar behandeling of diagnosestelling gegeven.

 

terug naar overzicht

 


 

Traumaverwerking

 

Wat?   Een trauma kan gedefinieerd worden als een schokkende gebeurtenis die iemand meemaakt of waarvan iemand getuige is. Kenmerkend aan zo’n gebeurtenis is dat ze onverwacht optreedt, levensbedreigend is of iemands fysieke integriteit dreigt aan te tasten. Het kan hierbij gaan om een éénmalige gebeurtenis of om gebeurtenissen die een langere periode duren of zich herhalen in de tijd (overval, ongeval, geweld, verkrachting, misbruik,…). Een traumatische gebeurtenis gaat eveneens gepaard met sterke gevoelens van hulpeloosheid, machteloosheid, angst of afschuw. Een traumabehandeling richt zich specifiek op de verwerking van het trauma en op de aanpak van de emotionele en lichamelijke klachten die er het gevolg van zijn.

Voor wie?     70 tot 80% van de traumata worden verwerkt zonder blijvende klachten. In het andere geval kunnen traumagerelateerde klachten zorgen voor een ernstige belemmering in het dagdagelijks lichamelijk of psychisch functioneren. Het is hierbij niet ongewoon dat klachten pas op een later tijdstip naar boven komen en dat men ook dan pas hulp gaat zoeken.Voorbeelden van klachten na een trauma zijn: de neiging om alles wat aan de gebeurtenis herinnert te vermijden (gedachten, er over praten, …), herinneringen die zich desondanks toch opdringen, herbeleving van de gebeurtenis, nachtmerries, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, hevige schrikreacties, verhoogde waakzaamheid (erg op zijn hoede zijn).

Hoe werkt het?     Traumaverwerking helpt om het onverwerkte trauma een plaats in je leven te geven, het te aanvaarden en er mee leren om te gaan. Het helpt je om niet langer herinneringen aan het trauma te vermijden en om de sterke emotionele lading van het trauma weg te nemen. Afhankelijk van het trauma, de impact ervan op de cliënt en de sterktes (hulpbronnen) waarover de cliënt beschikt, kunnen er verschillende methodes van traumaverwerking worden toegepast. Eén van deze methodes is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Een duidelijke beschrijving van deze methode vind je op deze website: EMDR Nederland. Indien nodig verwijzen onze therapeuten door naar andere instanties of een meer in trauma gespecialiseerde hulpverlening; dit in onderling overleg met de cliënt en/of verwijzer.

 

terug naar overzicht

error: Inhoud beveiligd. Copyright Intra Extra.